logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sposób załatwiania spraw > Realizowanie szkoleń indywidualnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3/2015
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

PROCEDURA REALIZOWANIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE

Sporządzona na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn.zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie  szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku  pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667), 
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.),
 • Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.).

§ 1

 1. O szkolenie wskazane przez osobę może ubiegać się osoba bezrobotna, dla której ustalony został II profil pomocy oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach osoba, dla której ustalono I profil pomocy oraz inne osoby uprawnione.
 2. Warunkiem skierowania osoby uprawnionej, zwanej dalej Wnioskodawcą, jest złożenie przez nią wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, wraz z uzasadnieniem celowości tego szkolenia (załącznik nr 1 do procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy Chorzowie). Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną wynikać musi z określonego przez doradcę klienta Indywidualnego Planu Działania.
 3. Przed złożeniem wypełnionego wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną – obowiązkowe jest odbycie rozmowy z doradcą klienta.

 

§ 2

Skierowanie Wnioskodawcy na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, następuje w szczególności w przypadku:

 • brak kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

 

§ 3

Przy ocenie wniosku należy uwzględnić między innymi:

 • dotychczasowe uczestnictwo Wnioskodawcy w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu,
 • doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje Wnioskodawcy,
 • brak nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Funduszu Pracy,
 • stan środków finansowych będących do dyspozycji PUP,
 • możliwość organizacji szkolenia przez instytucje szkoleniowe,
 • opinię doradcy klienta dot. celowości szkolenia.

§ 4

 1. Każdy dokument dotyczący procedury organizacji szkolenia wymaga uzyskania akceptacji Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzone jest przez tut. Urząd  rozpoznanie oraz analiza rynku w zakresie realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Instytucja szkoleniowa, zwana dalej Wykonawcą, ubiegająca się o realizację usługi szkoleniowej musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 4. W celu rozeznania rynku usług szkoleniowych, Urząd zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o zamiarze zorganizowania szkolenia wraz z  Zaproszeniem do składania oferty lub przesyła Zaproszenie (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) do co najmniej 3 instytucji szkoleniowych.
 5. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do złożenia oferty szkoleniowej sporządzonej wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik nr 4 do procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Oferty mogą być złożone w Urzędzie osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną, w terminie określonym w Zaproszeniu.
 6. Urząd może zwracać się do instytucji szkoleniowych o uzupełnienie niezbędnych dokumentów lub dodatkowe wyjaśnienia, celem oceny propozycji szkoleń.
 7. W przypadku wpływu do Urzędu w odpowiedzi na Zaproszenie tylko jednej oferty, uznaje się rozeznanie rynku za spełnione.
 8. W przypadku brak napływu ofert do Urzędu w odpowiedzi na wysłane zapytania Zamawiający dokonuje ponownego rozeznania rynku usług szkoleniowych lub unieważnia postępowanie.
 9. W przypadku dokonania rozeznania rynku na określone szkolenie, tut. Urząd uznaje wybraną, najkorzystniejszą ofertę szkoleniową za aktualną przez okres 30 dni od dnia rozeznania rynku usług szkoleniowych i na jej podstawie może zlecić organizację kolejnego szkolenia o takim samym zakresie wybranej w drodze oceny ofert instytucji szkoleniowej.
 10. W przypadku braku możliwości zlecenia przeprowadzenia szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Urzędu, Urząd odstąpi od realizacji wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.
 11. Jeżeli złożone oferty szkoleniowe uzyskają jednakową ilość punktów, przeprowadza się ponowne rozeznanie rynku usług szkoleniowych.
 12. Urząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania rynku w każdej chwili bądź odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 13. Urząd zawiadomi instytucję szkoleniową, której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 14. Niniejsza procedura nie obowiązuje w przypadku szkoleń realizowanych w ramach bonu szkoleniowego.
 15. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej mają na celu wyłonienie instytucji szkoleniowej  w sposób zapewniający najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.
 16. Przy badaniu składanych przez instytucje szkoleniowe ofert szkoleniowych, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. koszt szkolenia – 40pkt;
 2. certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucje szkoleniowe – 10pkt;
 3. doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zleconego lub powierzonego szkolenia – 15pkt;
 4. zakres i jakość oferowanego programu szkolenia – 20pkt;
 5. dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15pkt.

17. Analiza ofert przeprowadzana jest przez Specjalistę ds. rozwoju zawodowego i zostaje przedstawiona w formie zapisku urzędowego (załącznik nr 2 do procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie) Kierownikowi Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń. Po uzyskaniu opinii Głównego Księgowego zapisek urzędowy zostaje przedstawiony Zastępcy Dyrektora lub Dyrektorowi do akceptacji.

18.W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę. Od wniosku rozpatrzonego negatywnie nie przysługuje odwołanie

§ 5

O sposobie rozpatrzenia wniosku, Urząd informuje Wnioskodawcę na piśmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 6

Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń, Zastępcy Dyrektora Urzędu lub Dyrektora Urzędu, z wybraną instytucją szkoleniową, Urząd zawiera umowę cywilno-prawną o zorganizowanie  i przeprowadzenie szkolenia dla Wnioskodawcy. Po podpisaniu umowy z instytucją szkoleniową Wnioskodawca otrzymuje skierowanie na szkolenie.

§ 7

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego zobowiązani są do:

 • monitorowania prawidłowego przebiegu realizacji zawartej umowy
 • prowadzenia analizy skuteczności i efektywności szkoleń.

§ 8

Maksymalna kwota dofinansowania w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy koszt szkolenia przewyższa w/w kwotę, pozostałe koszty ponosi Wnioskodawca.

§ 9

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego zobowiązani są do przedstawiania raportów dotyczących przeprowadzonych szkoleń indywidualnych w minionym kwartale.

Raport składany jest Kierownikowi Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-15 13:14:57 - Zaproszenie do składania ofert (100.00 kB)
2015-07-15 13:15:39 - oferta szkoleniowa (88.00 kB)
2016-05-27 08:55:37 - umowa (72.00 kB)
2016-05-27 08:56:07 - Zapisek (68.50 kB)
2016-05-27 08:56:22 - Wniosek (82.00 kB)

Nazwa dokumentu: Realizowanie szkoleń indywidualnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Tkaczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-08-20 07:53:44
Data udostępnienia informacji: 2010-08-20 07:53:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 08:56:34

Wersja do wydruku...

corner   corner