logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
minus Zamówienia Publiczne
   minus Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia > Zamówienia Publiczne

Chorzów, dnia 22.08.2006r.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
Ul. Opolska 19
41-500 Chorzów
Nr tel. 34-97-101
Nr faxu 34-97-100
REGON 276718870
NIP 627-22-73-206
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
 
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
 
III. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE ZAMIESZCZONA, OSOBY DO KONTAKTU.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, pokój nr 15. lub pobrać ze strony www.pupchorzow.pl
 
Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aneta Wabnic
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19 , pok. Nr 15 tel. 34-97-121
 
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA,
Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemoraz  dostawa infokiosków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie:
CZĘŚĆ I – SZPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
1.       Serwer – 1 szt.
2.       Router – 1 szt.
3.       Komputer PC – 21 szt.
4.       Monitor – 21 szt.
5.       Przełącznik sieciowy – 7 szt.
6.       Drukarka laserowa – 5 szt.
7.       Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
8.       Skaner płaski – 1 szt.
9.       Program antywirusowy – 30 licencji
10.   System operacyjny – 2 szt.
11.   Płyta główna – 1 szt.
12.   Pamięć – 1 szt.
13.   Pakiet biurowy – 15 szt.
14.   Mysz komputerowa – 18 szt.
15.   Klawiatura – 5 szt.
16.   Okablowanie – 75
17.   Listwy antyprzepięciowe – 15 szt.
 
CZĘŚĆ II – INFOKIOSKI
Infokioski – 3 szt.
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 
Część I zamówienia - 7 dni od dnia podpisania umowy.
Część II zamówienia - sukcesywnie w ramach zgłaszanego zapotrzebowania przez Zamawiającego  Całkowite wykonanie części II zamówienia musi nastąpić w terminie do dnia 29.12.2006r.
 
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
 
Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w SIWZ z użyciem formuły

Nazwa dokumentu: Lista aktualnych przetargów i zamówień publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:45:15
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-29 14:35:36

Wersja do wydruku...

corner   corner