logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Refundacje dla pracodawców > Ogólne zasady


Refundacje dla pracodawców


 
Refundacje za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Pracodawca który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych może starać się o zwrot poniesionych kosztów, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

 
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

 
Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, może starać się o jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.


Do pracy w ramach prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Do osób tych należą:
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,


Pracodawca ubiegający się o zawarcie umowy w sprawie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonania prac interwencyjnych.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli znajduje się on w stanie upadłośći lub likwidacji.
Pracodawca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej (zawarcie umowy) na :
1) tworzenie miejsc pracy - zobowiązany jest utrzymać stanowisko pracy przez okres 24 m-cy, a zatrudnieni pracownicy muszą stanowić wzrost netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 m-cy,
2) rekrutację pracowników - zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi nieprzerwanego zatrudnienia przez okres min. 12 m-cy, a pracodawca może rozwiązać umowę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych,

Prace interwencyjne i roboty publiczne mogą być organizowane przez pracodawcę jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych nie zagrażą z tego powodu likwidacja lub upadłość.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
- partiami lub organizacjami politycznymi,
- posłami lub senatorami na potrzeby biur senatorskich,
- organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do
prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów
pracy,
- organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do
prowadzenia pośrednictwa pracy, biur oraz klubów pracy,
- urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
- kościołami lub związkami wyznaniowymi,
- przedstawicielami państw obcych.

Refundacje dla pracodawców


Pracodawca może ubiegać się o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

1) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
2) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

 
Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.


Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Pracodawca zamierzający wyposażyć i doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce położenia tego stanowiska pracy wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Refundacja dokonywana jest na wniosek pracodawcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz spełnieniu warunków określonych w stosownej umowie zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Pomoc ta udzielana jest jeżeli:
- utworzone stanowisko pracy będzie utrzymywane przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku małych i średnich pracodawców – dwóch lat,
- udział własny pracodawcy w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego będzie wynosić co najmniej 25 %,
- utworzenie stanowiska i zatrudnienie na nim bezrobotnego będzie stanowić wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy.ZARZĄDZENIE ORAZ REGULAMIN <<<<

• Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej <<<<

• Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej <<<<

Nazwa dokumentu: Ogólne zasady
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 10:42:23
Data udostępnienia informacji: 2009-01-22 10:42:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-22 11:18:35

Wersja do wydruku...

corner   corner