logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sposób załatwiania spraw > Staże

 

Umowa o organizację stażu   

1. Przedmiot postępowania :
  a) zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego

Podstawa prawna dla stazy i przygotowania zawodowego w miejscu pracy :
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
   pracy (Dz. U. nr 69 z 2008 r. poz. 415 z póżn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
  stażu przez bezrobotnych (Dz. U.  Nr 142 z 2009 r., poz. 1160)

3. Wymagane dokumenty :
- wniosek pracodawcy dot. zgłoszenia gotowośći zawarcia umowy o organizację
   stażu,
   Załączniki:
- dokument określający status prawny firmy;
- program stażu zawierający: :
   a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
   b) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
   c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
   d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
   e) opiekuna osoby objętej programem stażu z podaniem stanowiska 
       służbowego,

Druki wniosków w celu ułatwienia załatwienia sprawy do odbioru w pokoju nr 6 (parter) i na stronie www.pupchorzow.pl

4. Opłaty :
- nie dotyczy,

5. Termin odpowiedzi :
- do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

6. Jednostka prowadząca:
- Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń - pokój nr 6 ( parter)

7. Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy

Załączniki do pobrania: 2011-03-25 08:33:22 - Lista obecności (55.50 kB)
2011-03-25 08:41:32 - Wniosek o organizację (132.50 kB)
2011-03-25 08:41:57 - Opinia z przebiegu stażu (0.00 B)
2011-03-25 08:42:24 - Wniosek o przedłużenie stażu (0.00 B)

Nazwa dokumentu: Umowa o organizację stażu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Splewiński
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 10:39:59
Data udostępnienia informacji: 2006-07-18 11:46:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-25 08:42:43

Wersja do wydruku...

corner   corner