logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sposób załatwiania spraw > Realizowanie szkoleń indywidualnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2012
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
 
 
   
 
PROCEDURA REALIZOWANIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 
 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w CHORZOWIE


 

Sporządzona na podstawie:

·      Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy    (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

·  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i  warunków prowadzenia usług rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.),

·        Kodeksu Cywilnego.

§ 1

1.   Skierowanie osoby bezrobotnej lub innej osoby uprawnionej na szkolenie indywidualne jest możliwe po uprzednim złożeniu wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, zwaną dalej wnioskodawcą, jeżeli zostanie uzasadniona celowość organizacji tego szkolenia (załącznik nr 1).

2.      Do wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez wnioskodawcę należy dołączyć:

- kartę kandydata na szkolenia (załącznik nr 2)

- uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub oświadczenie o planowanym   

  podjęciu działalności gospodarczej wraz z informacją o  podjętych działaniach.

§ 2

1.   Skierowanie wnioskodawcy na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej następuje w szczególności w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych,

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji

- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

 

2.      Przy ocenie wniosku należy uwzględnić między innymi:

-        dotychczasowe uczestnictwo wnioskodawcy w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu,

-        doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje wnioskodawcy,

-        dotychczasową współpracę PUP z pracodawcą, który udziela wnioskodawcy uprawdopodobnia

     zatrudnienia, przejawiająca się np. w wywiązywaniu się  z zobowiązań wynikających z wcześniej

     złożonych deklaracji zatrudnienia,

-        brak  nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Funduszu Pracy,

-        stan środków finansowych będących do dyspozycji PUP,

-        możliwość organizacji szkole nia przez instytucje szkoleniowe

-        opinię doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

 

  § 3

 
 

Każdy dokument dotyczący procedury organizacji szkolenia wymaga uzyskania akceptacji przez Kierownika Działu. W szczególności dotyczy to dokumentów na podstawie, których jest dokonywany wybór instytucji szkoleniowej dla potrzeb organizacji szkoleń indywidualnych.

 

§ 4

 

1.         Formalna ocena wniosku wymaga uzyskania akceptacji Kierownika Działu.

2.    W przypadku propozycji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzone jest przez tut. Urząd rozpoznanie oraz analiza rynku w zakresie realizacji usługi szkoleniowej, celem zaproponowania instytucji szkoleniowej dla potrzeb organizacji szkolenia indywidualnego – instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP.

3.    Dokonanie wyboru instytucji szkoleniowej następuje z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości.

4.  Analiza ofert przeprowadzana jest przez pracownika ds. szkoleń, udokumentowana zapiskiem urzędowym (załącznik nr 3). Po uzyskaniu opinii Głównego Księgowego zapisek urzędowy wraz z dołączoną ofertą szkoleniową zaproponowanej instytucji szkoleniowej, w przypadku propozycji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje przedstawiona Kierownikowi Działu oraz Zastępcy Dyrektora do akceptacji.

 

§ 5

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz analizie złożonej oferty szkoleniowej zapisek urzędowy zostaje przedstawiony  Dyrektorowi Urzędu do zatwierdzenia.

§ 6

Po zatwierdzeniu wyboru instytucji szkoleniowej Urząd zawiera umowę cywilno-prawną o zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wnioskodawcy. Po podpisaniu umowy z instytucja szkoleniową wnioskodawca otrzymuje skierowanie na szkolenie.

§ 7

 

Pracownicy ds. szkoleń zobowiązani są do:

- monitorowania prawidłowego przebiegu realizacji zawartej umowy

- prowadzenia analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

 

§ 8

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku, PUP informuje wnioskodawcę na piśmie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

§ 9

Kwota dofinansowania może być przyznana do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy koszt szkolenia przewyższa w/w kwotę, pozostałe koszty ponosi wnioskodawca.

 

 

 § 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pracownicy komórki ds. szkoleń zobowiązani są do przedstawiania raportów dotyczących przeprowadzonych szkoleń indywidualnych w minionym kwartale (załącznik nr 4).

 

 

 

2. Raport należy złożyć Kierownikowi Działu, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

 

 

Zarządzenie nr 2/2013

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Chorzowie z dnia 18.02.2013r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie z dnia 10.04.2012r. w sprawie wprowadzenia procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

 

§ 1

Zmienia się treść § 1 procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie;

w § 1 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie 

 

„3. W przypadkach, kiedy (osoba bezrobotna) wnioskodawca nie posiada uprawdopodobnienia uzyskania odpowiedniej pracy wystawionego przez pracodawcę i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu urząd może uzasadnić celowość szkolenia w oparciu o oferty pracy będące w jego dyspozycji lub posiadane informacje o zapotrzebowaniu na pracowników z kwalifikacjami uzyskanymi po szkoleniu.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy procedury realizowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-02-07 13:50:46 - Zapisek Urzędowy (44.00 kB)
2013-02-07 14:02:05 - Załącznik 4 (28.50 kB)
2013-04-19 10:37:48 - Załącznik 1 i 2 (71.50 kB)

Nazwa dokumentu: Realizowanie szkoleń indywidualnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Tkaczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-08-20 07:53:44
Data udostępnienia informacji: 2010-08-20 07:53:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19 11:11:50

Wersja do wydruku...

corner   corner