logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Refundacje dla pracodawców > Ogólne zasady


Refundacje dla pracodawców


 
Refundacje za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Prace interwencyjne są instrumentem rynku pracy, którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Prace interwencyjne polegają na refundacji pracodawcy, z którym Powiatowy Urząd Pracy zawarł stosowną umowę, części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną.

Zasady organizowania prac interwencyjnych regulują następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych
i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)
• Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.  uznające niektóre rodzaje pomocy  za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)

Pracodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych musi złożyć stosowny wniosek  do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz spełniać następujące wymagania:
• nie może posiadać zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2)
• nie otrzymał pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia
2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5 z 2009 r., poz.25), która w jednym roku przekroczyła
5 mln euro

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
• partiami lub organizacjami politycznymi
• posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich
• organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy
• organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy
• urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej
• kościołami lub związkami wyznaniowymi; z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. nr 96, poz 873, z późn. zm.)
• przedstawicielstwami państw obcych

Do prac interwencyjnych, zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
• do 25 roku życia
• powyżej 50 roku życia
• długotrwale bezrobotne lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
• kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
• bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
• bezrobotni niepełnosprawni

ponadto osoby bezrobotne muszą spełniać jeden z warunków Rozporządzenia Komisji  (WE) nr 800/2008

• brak stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy
• brak wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3)
• powyżej 50 roku życia
• dorosły mieszkający samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej 1 osobę,
• członek mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
• każda osoba, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące

Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może zostać rozpatrzony pozytywnie pod warunkiem, że utworzone stanowisko pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników oraz pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w stosunku do średniej
z ostatnich 12 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zawiera z pracodawcami umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych przewidujące zatrudnienie osób bezrobotnych na okres 12 miesięcy, z czego refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za te osoby trwa do 6 miesięcy Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Warunkiem otrzymania przez pracodawcę refundacji jest złożenie kompletnego wniosku o refundację za dany miesiąc.
Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenie społeczne jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia  6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy  za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Kwotę refundacji ustala się w kwocie  nieprzekraczającej iloczynu liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 

Refundacje za zatrudnienie w ramach robót publicznych

Roboty publiczne są instrumentem rynku pracy którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Polegają na zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Zasady organizowania robót publicznych regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)
- Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)

Organizator ubiegający się o organizację robót publicznych musi złożyć stosowny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami oraz spełniać następujące wymagania:

- nie może posiadać zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń społecznych
- nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)
- nie otrzymał pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5 z 2009 r., poz.25), która w jednym roku przekroczyła 5 mln euro

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizator może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W tym przypadku zarówno organizator jak i pracodawca musza spełniać powyższe warunki.

Do robót publicznych, zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą być kierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotne lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
- bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
- bezrobotni niepełnosprawni

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zawiera z organizatorami umowy w sprawie organizowania robót publicznych przewidujące zatrudnienie osób bezrobotnych na okres do 6 miesięcy, przy czym refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za te osoby trwa także do 6 miesięcy. Warunkiem otrzymania przez organizatora refundacji jest złożenie kompletnego wniosku o refundację za dany miesiąc. Kwota refundacji w przypadku robót publicznych nie może przekroczyć 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe w przypadku, gdy refundacja kosztów jest dokonywana przez okres 6 miesięcy.
 

Zwrot kosztów ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osob niepełnosprawnych

Zasady zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1404 z późn. zm.)

Środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej są pomocą publiczną.

Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:
- prowadzi działalność co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych
- zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez co najmniej 36 miesięcy
- nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
- nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, PFRON, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych
- nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych
- przedstawił formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji
- w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
- nie zmniejszył stanu zatrudnienia w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
- złożył stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek składa się w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na zarejestrowanie osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracodawca zostaje o nich poinformowany w terminie 14 dni i wezwany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w tym terminie z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy – termin może zostać przedłużony. Kompletny wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznaczone są środki. Wniosek niekompletny pozostaje bez rozpatrzenia.

Kryteria rozpatrywania wniosku:

- potrzeby lokalnego rynku pracy
- liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
- koszty wyposażenia stanowiska pracy
- wkład pracodawcy w wyposażane stanowiska pracy
- wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku
- okres działania pracodawcy oraz doświadczenie w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
- dotychczasowa współpraca z Urzędem (o ile miała miejsce)

Refundacja może obejmować:

- udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna
- kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego związanego z w/w przedmiotami opodatkowania

Środki PFRON nie mogą zostać przeznaczone na:

- wykup udziałów (finansowych i rzeczowych), we wszystkich typach spółek
- wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów oraz dóbr materialnych nie związanych bezpośrednio z wyposażonymi lub doposażonymi miejscami pracy
- opłaty administracyjne, skarbowe, eksploatacyjne (czynsz, media, kaucja)
- zakup nieruchomości
- zakup sprzętu używanego
- zakup samochodu
- zakup automatów (do gier zręcznościowych, napojów itd.)
- koszty reklamy i promocji

Formy zabezpieczenia przyznanych środków:

- poręczenie
- weksel z poręczeniem wekslowym (AVAL)
- blokada rachunku bankowego
- akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika
- gwarancja bankowa
- zastaw na prawach lub rzeczach

Rozpatrzenie wniosku:

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca zostaje poinformowany o tym fakcie i wezwany do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zostaje zawarta umowa w sprawie przyznania środków.

Maksymalna przyznana kwota nie może być wyższa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zobowiązania pracodawcy, z którym zawarto umowę:

- poniesienie wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- udokumentowania realizacji umowy na wezwanie
- umożliwienie zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy
- informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian
- rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie
- zwrotu:
          - otrzymanych środków 
          - odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w  
            terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z 
            warunków umowy
- zabezpieczenia zwrotu kwoty środków
- przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia

Wypłata refundacji:

Pracodawca przedstawia wraz z wnioskiem o dokonanie przelewu refundacji zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji wraz z kopiami dowodów ich poniesienia (faktury, rachunki, dowody zapłaty) w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego wydatku oraz kopię umowy o pracę zawartą z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy i orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby.
W terminie 7 dni od dnia doręczenia w/w dokumentów Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia wydania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy

Zasady zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy regulują następujące akty prawne:

 
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 109, poz. 913)
 
W przypadku pracodawców zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu jest pomocą publiczną i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.
 
Kosztem kwalifikowalnym jest kwota wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.
 
Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
 
Kto może składać wniosek?
 
O pomoc może ubiegać się pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, siedzibę albo miejsce zamieszkania pracodawcy.
 
Do wniosku należy dołączyć następujące, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty:
 
- aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające formę prawną wnioskodawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej itp.)
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków
- informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de mini mis albo informacje o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 
Rozpatrzenie wniosku:
 
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracodawca zostaje o nich poinformowany w terminie 14 dni i wezwany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w tym terminie z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy – termin może zostać przedłużony. Kompletny wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznaczone są środki. Wniosek niekompletny pozostaje bez rozpatrzenia.
 
Umowa:
 
Umowa określa w szczególności zobowiązania Urzędu, do zwrotu kosztów wynikających z negocjacji, a także zobowiązania pracodawcy dotyczące rozliczenia otrzymanego zwrotu kosztów w terminie. Umowa ustala ponadto maksymalna liczbę godzin przeznaczonych miesięcznie przez zatrudnionego pracownika na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu.
 
Zwrot kosztów:
 
Zwrot kosztów zatrudnieniapracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy następuje na pisemny wniosek pracodawcy.
 
Kompletnie wypełniony wniosek musi zawierać ponadto:
 
a) zestawienie kosztów podlegających zwrotowi wraz z dowodem wypłaty wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu – należy przedłożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłacono wynagrodzenie podlegające zwrotowi
b) kopie umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi
c) kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
d) kopie umów o pracę zawartych z asystentami wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zakres obowiązków tych pracowników obejmuje udzielanie pomocy pracownikom niepełnosprawnym
e) zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotna nad tym pracownikiem
 
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy.
 
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca zostaje poinformowany o tym fakcie i wezwany do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zostaje zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy
 
Refundacja zostaje dokonana na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 od dnia otrzymania przez Urząd kompletu w/w dokumentów, jednak nie wcześniej, niż w dniu przedstawienia dokumentów określonych w punkcie a) i b).
 
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych
 
Pracodawca tworząc nowe stanowiska pracy może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Podmiot składa wniosek do PUP ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.
 
Pracodawca może starać się o refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 
Otrzymanie refundacji uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
 
- podmiot nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w
terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
- podmiot nie zalega w dniu złożenia z opłacaniem innych danin publicznych,
- podmiot nie posiada w dniu złożenia wniosku n cywilnoprawnych, nieuregulowanych zobowiązań,
- prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o refundację,
- podmiot nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe
dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z
01.10.2004, str.2),
-  w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie podmiot nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem za wypowiedzeniem,
-  wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 
Pracodawca zatrudniając osoby bezrobotne na wyposażonych lub doposażonych stanowiskach pracy zobowiązany jest do utrzymania utworzonych miejsc pracy w związku z przyznaną refundacją przez okres 24 miesięcy.
 
Warunki refundacji oraz ich wysokość reguluje umowa zawarta z pracodawcą.
 
Refundacja następuje po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnienia na stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w umowie.
 
Refundacja poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana w kwocie brutto, tzn. nie uwzględniając potrąceń z tytułu podatków.
 
Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej refundacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
 
- złożenia niezgodnych z prawem oświadczeń
- naruszenia innych warunków umowy
 
Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej refundacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niespełnienia warunku:
 
- zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy
- utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundację
 
Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych stanowi pomoc de mininis. 

Nazwa dokumentu: Ogólne zasady
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Splewiński
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 10:42:23
Data udostępnienia informacji: 2009-01-22 10:42:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 11:31:16

Wersja do wydruku...

corner   corner