logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Redakcja
minus Status prawny
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Tryb działania
minus Organizacja PUP
minus Ochrona danych osobowych
minus Rejestry
minus Majątek
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
minus Ponowne wykorzystanie
minus Kontakt
 Ogłoszenia
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


O urzędzie > Organizacja PUP

 

Organizacja PUP 

tel. 032 34 97 101, 032 34 97 127, fax. 032 34 97 100


godziny urzędowania:
poniedziałek – środa 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 16:30, piątek 7:00 – 13:30

godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – środa 7:30 – 14:00, czwartek 7:30 – 16:00, piątek 7:30 – 13:00

 

NISKI PARTER (Centrum Aktywizacji Zawodowej)

 
KLUB PRACY tel. 032 34 97 146
- szkolenia i zajęcia aktywizacyjne Klubu Pracy
- możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera i Internetu w celu poszukiwania zatrudnienia
  STANOWISKO NR 16
- obsługa osób bezrobotnych z nazwiskami na literę: Wa, We, Wo,
- przyjmowanie ofert pracy,
- wydawanie zaświadczeń z aktualnej rejesreacji,
- przyjmowanie zaświadczeń lekarskich (L-4).
  STANOWISKO NR 17
- obsługa osób bezrobotnych z nazwiskami na literę: Wi, Wl, Wł, Wn, Ź, Ż,
- przyjmowanie ofert pracy,
- wydawanie zaświadczeń z aktualnej rejesreacji,
- przyjmowanie zaświadczeń lekarskich (L-4).

PARTER (Centrum Aktywizacji Zawodowej)


AKTYWNA POCZEKALNIA

DORADCA ZAWODOWY tel. 032 34 97 113
 
STANOWISKO nr 1 tel. 032 34 97 129
- obsługa osób bezrobotnych z nazwiskami na literę: A, B Ce,
- przyjmowanie ofert pracy,
- wydawanie zaświadczeń z aktualnej rejesreacji,
- przyjmowanie zaświadczeń lekarskich (L-4).
 
 
 
 
 
 
 
pokój nr 1 (tel. 032 3497-110) 
- szkolenia zawodowe, przygotowania zawodowe dorosłych
pokój nr 2 (tel. 032 3497-122)
- organizacja prac interwencyjnych, 
-organizacja robót publicznych,
- finansowanie wyposażeń/doposażeń miejsc pracy
- udzielanie dotacji na działalność gospodarczą
pokój nr 3 (tel. 032 3497-119)
 
- oferty pracy dla bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz dla obcokrajowców,
- przyjmowanie ofert od pracodawców,
pokój nr 4 (tel. 032 3497-115)
- doradca zawodowy,
pokój nr 5 (tel. 032 3497-140)
- Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich
- Kierownik Działu Instrunentów Rynku Pracy i Szkoleń
pokój nr 6 (tel. 032 3497-107)
- organizacja staży,
KANCELARIA    (tel. 032 3497-128)
- udzielanie informacji,
- przyjmowanie wniosków, oświadczeń, pism
 
 

 I PIĘTRO


pokój 10 (tel. 032 3497-118)
- Zespół ds. projektów,
pokój nr 11 (tel. 032 3497-102)
- Główny Księgowy,
SEKRETARIAT  -  pokój nr 13 (tel. 032 3497-101 i  032 3497-127, Fax.  032 3497-100)
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
- Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
pokój nr 15 (tel. 032 3497-111)
- Księgowość,
pokój nr 17 (tel. 032 3497-121)
-
Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowo-Administracyjnych
pokój nr 18 (tel. 032 3497-112)
-
Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowo-Administracyjnych
- zamówienia publiczne
pokój nr 19 (tel. 032 3497-114)
- księgowość,
pokój nr 20 (tel. 032 3497-125)
- sala konferencyjna,

 

II PIĘTRO


pokój nr 22 (tel. 032 3497-126)
-
KASA,
pokój nr 23 (tel. 032 3497-105)
- rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- stanowisko ds. zabezpieczenia społecznego,
pokój nr 25 (tel. 032 3497-106)
- zgłaszanie zmiany miejsca zameldowania,
- dodatki aktywizacyjne,
stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
obsługa osób zgłaszających nabycie prawa do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku stałego,
pokój nr 29 (tel. 0 665 116 436)
- Młodzieżowe Biuro Pracy,
pokój nr 30 (tel. 032 3497-123)
- finansowanie wyposażeń/doposażeń miejsc pracy ze środków PFRON, 
- udzielanie dotacji na działalność gospodarczą ze środków PFRON, 
pokój nr 31 (tel. 032 3497-103)
- pomoc prawna w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- informacje o uzyskanych dochodach PIT 11
pokój nr 32 (tel. 032 3497-108)
- wydawanie zaświadczeń do kapitału początkowego,
- zgłoszenie urodzenia dziecka,
- zgłaszanie zmian związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członków rodziny do tego ubezpieczenia,
- wydawanie i podbijanie książeczek ubezpieczeniowych,
- odpowiedzi na pisma.,
pokój nr 33 (tel. 032 3497-132)
- Kierownik Referatu ds. Ewidencji, Informacji i Świadczeń,
pokój nr 34 (tel. 032 3497-124)
- rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- stanowisko ds. zabezpieczenia społecznego.
  

 

Nazwa dokumentu: Organizacja PUP
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Banasik
Data wytworzenia informacji: 2003-04-11 12:25:04
Data udostępnienia informacji: 2006-07-19 08:58:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-14 08:29:12

Wersja do wydruku...

corner   corner